Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội hết nhiệm kỳ I (2009 – 2014) lần thứ 3

03/09/2015

170915_084421bien_ban_va_nghi_quyet_dai_hoi_dong_co__001

170915_084422bien_ban_va_nghi_quyet_dai_hoi_dong_co__015