Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

28/04/2016

NQ-ĐHĐCĐ2016-1

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016 tại đây

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016