Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 19 – 06 -2017

20/06/2017

NQ-cua-HDQT-ngay-19.06

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Quyết định tại đây